زنجان به ازای هر ۲۵۳۰ بیمه شده یک تخت بیمارستانی دارد

پیام ملّت - مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان گفت: طبق آخرین آمار ارائه شده و در شرایط کنونی زنجان برخوردارترین استان کشور به لحاظ تعداد تخت نسبت به بیمه شده در بخش تامین اجتماعی است. ...