مدیران مناطق چهارگانه شهرداری پاسخگوی مدیریت عملیات زمستانی درهرمنطقه/شماره تماس مسئول هر حوزه در اختیار شهروندان قرار می گیرد

در اولین جلسه ستاد مدیریت عملیات زمستانی شهرداری به ریاست شهردار جدید زنجان مقرر شد ؛مدیران مناطق چهارگانه شهرداری رأسا مدیر ستاد مدیریت عملیات زمستانی در هر منطقه بوده و پاسخگویی مستقیم در این خصوص بر عهده آنها است. ...