غدیر، معتبرترین نص اسلامی در رد باور غلط جدایی دین از سیاست است

.غدیر حامل دو حقیقت و دو پیام اصلی است: نخست آنکه دین از سیاست جدا نیست؛ دیانت عین سیاست است و سیاست عین دیانت. حقیقت دوم آنکه امام علی از سوی خداوند سبحان منصوب به ولایت سیاسی شده است. ...