واقعه غدیر خم،از مسلّم‏ ترین مسائل تاریخ اسلام است

پیام ملّت، محمدعلی خالق نژاد؛روزنامه نگار وکنشگر سیاسی- واقعه غدیر خم، یکی از مسلّم‏ ترین مسائل تاریخ اسلام است.ازفحوای آیه ۶۷سوره مائده چنین مستفاد می گردد که حدیث غدیر خم یقینی است و هرگونه تشکیک درمورد آن پذیرفتنی نیست . ...