مذهب، ازدواج و مسئولیت های والدین، عوامل محافظت کننده در برابر خودکشی

مذهب، ازدواج و مسئولیت های والدین از عوامل محافظت کننده در برابر خودکشی است.بیان خودکشی همیشه یک مفهوم مهمی از نا امیدی و ناتوانی و فریاد برای کمک را منتقل می کند. در این شرایط حتما باید فرد به پزشک معرفی شود. ...