صداوسیما  مقصرِ تصویر زدایی از چند فرزندی است

تلویزیون حتی در این روزها که ادعا می‌شود دیگر مخاطبی ندارد، هنوز هم رسانه اولِ مردم است. فیلم و سریال و تبلیغات بازرگانی هنوز دیده می‌شود. اما کسی نمی‌بیند تلویزیون در این رابطه مسئولیتی به عهده گرفته باشد و حتی گاهی احساس می‌کنیم در این موضوع کوتاهی عمدی نیز در کار است. ...