معضل فرسودگی ناوگان حمل و نقل و عدم پوشش هزینه ها

پیام ملّت-رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر استان زنجان گفت: ۱۰۰ درصد اتوبوس، ون و تاکسی های زنجان به سن فرسودگی رسیده اند. ...