مشکل اصلی در رونق صنعت فرش ایرانی فروش آن است/ امروزبسیاری از بافندگان فرش ایرانی بیکار هستند

مشکل اصلی در رونق صنعت فرش ایرانی فروش آن است. امروز بسیاری از بافندگان حرفه‌ای فرش بیکار هستند، از کیفیت نخ گیری در بافت فرش گرفته تا طراحی برتر، توسعه، کمیت و زمانی که برای بافت آن صرف می‌شود همگی به نوعی در قیمت گذاری این هنر اصیل ایرانی تاثیر خواهد گذاشت. ...