در شهرک های اقماری زنجان فکری برای ساخت فضاهای آموزشی نشده است

پیام ملّت- استاندار زنجان گفت: طی سال های گذشته و با انبوه سازی های رخ داده در شهرک های اقماری فکری برای ساخت فضاهای آموزشی دانش آموزان در نظر گرفته نشده و همین مساله مشکلات و معضلاتی را به دنبال داشته است. ...