مصرف قارچ‌های خودرو و سمی در طبیعت می تواند منجر به فوت و نارسایی کبد شود

مصرف قارچ‌های خودرو و سمی می‌تواند منجر به فوت، نارسایی کبد و بستری در بیمارستان شود. شهروندان از مصرف قارچ‌های خودرو مخصوصا قارچ‌هایی که در کنار تنه درختان (به خصوص درختان خشک شده) می‌رویند و یا قارچ‌های فله‌ای جمع آوری شده توسط افراد بومی، خودداری کنند. ...