آرزوهای به دار آویخته قالیبافان

بازار فرش دستبافت دیگر صرفه اقتصادی ندارد و اگر به همین روال پیش رویم دیگر اثری از هنر سه هزار ساله نخواهیم دید. به نظر بنده باید هرچه سریعتر بازار صادرات فرش رونق گیرد. ...