قانونا الزامی برای تحویل رومینا به خانواده نبود

پیام ملّت-از منظر قانونی این به عهده‌ی قاضی است اگر تشخیص دهد که پدر و مادر صلاحیت نگهداری ندارند برای مثال پدر معتاد و بیکار است و سابقه‌ی کیفری دارد، دادستان می‌تواند دستور دهد که کودک را جای دیگری نگهداری کنند. ...