فرآیند انعقاد قرار داد با متقاضیان برای پروژه های نهضت ملی مسکن در زنجان در حال انجام است

فرآیند انعقاد قرار داد با متقاضیان برای پروژه های نهضت ملی مسکن در زنجان که پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصدی دارند انجام می شود. ...