عدالت محوری؛ اصل فراموش شده مدیریت آب

پیام ملّت؛مهتا بذرافکن-نادیده گرفتن عدالت و توزیع برابر سرمایه گذاری در منابع آب، مخاطره ای برای آینده هر سرزمین محسوب می شود و راه حل پایدار آن، توزیع عادلانه منابع و توانمندسازی همه جوامع به صورت برابر است. ...