همدلی پرسنل صنعت برق استان موجب کسب افتخارات سال۱۳۹۹شد

نشست پایانی شورای مدیران با حضور مهندس علیزاده مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره به همراه اعضای هیئت مدیره و مدیران دفاترمستقل و امورهای اجرایی توزیع برق زنجان به صورت حضوری محدود و ویدئو کنفرانسی با امور های دهگانه استان زنجان برگزار شد. ...