بهره برداری از محوطه و پارکینگ بیمارستان امام حسین( ع) در هفته تامین اجتماعی

بازسازی محوطه و پارکینگ بیمارستان امام حسین( ع) در هفته تامین اجتماعی به بهره برداری می رسد. ...