پست موزه زنجان افتتاح شد

پست موزه زنجان با نمایش تمبرهایی به قدمت ۵۹ سال افتتاح شد. ...