مهم ترین مسئله محیط زیستی استان زنجان مشکل تصفیه خانه های صنعتی است

مهم ترین مسئله محیط زیستی استان زنجان در درجه اول مسئله تصفیه خانه های صنعتی است که نیازمند یک حرکت عمیق علمی در سطح استان است.درحالی که ما صنایع متنوعی داریم و هر صنعت تصفیه خانه خاص خودش را دارد و تصفیه خانه های ما باید این انعطاف را داشته باشند که با تغییر نوع مواد اولیه بتوانند خودشان را انطباق بدهند. ...

انتقال۳۳ تن انواع پسماندهای ویژه و صنعتی شرکت پارس حیات و پاک حیات به لندفیل های تخصصی در استان های اصفهان و کرمان

حدود ۳۳ تن انواع پسماندهای ویژه و صنعتی شرکت پارس حیات و پاک حیات به لندفیل های تخصصی در استان های اصفهان و کرمان منتقل شد. ...