فیلترینگ دائمی نیست؛ ولی تا شرایط به ثبات نرسد ادامه دارد

فیلتر شدن پلتفرمهای خارجی مصوبه شورای امیت ملی است و در جهت کنترل حوادث و اتفاقاتی است که در کشور وجود دارد و تا زمانی که شرایط به ثبات نرسد ادامه دارد. ...