بیش از ۷۰درصد از برق توزیع شده در استان زنجان در بخش‌های مولد کشاورزی و صنعتی مصرف می‌شود

بیش از ۷۰درصد از برق توزیع شده در استان زنجان در بخش‌های مولد کشاورزی و صنعتی مصرف می‌شود و این نشان‌دهنده اهمیت این انرژی در بخش‌های مادر و حیاتی استان زنجان است. ...

تا اردیبهشت سال آینده کل شبکه برق استان مجهز به کابل خودنگهدار خواهد شد

استان زنجان جزء استانهای پیشتاز در کابل خودنگهدار است و تا اردیبهشت سال آینده هیچ شبکه سیم لخت نخواهیم داشت و کل شبکه برق استان مجهز به کابل خودنگهدار خواهد شد. که یکی از مزایای آن محافظت دربرابر باد و باران و برخورد درختان و اتصالی بعد از آن است ضمن اینکه تغییر شبکه از سیم به کابل امکان استفاده از برق غیر مجاز را کمتر می کند. ...