۵۰ درصد جمعیت شهرستان سلطانیه سه دوز واکسن کرونا دریافت کرده‌اند

۵۰ درصد جمعیت شهرستان سلطانیه سه دوز واکسن کرونا دریافت کرده‌اند و تاکنون بالغ بر ۵۳ هزار دوز واکسن به واجدان شرایط تزریق شده است. ...