میانگین سنی کشاورزان زنجان هم افزایش یافته ولی این یک مسئله فرعی است

افزایش میانگین سنی کشاورزان یک مسئله فرعی است. اگر می خواهیم در مورد کشاورزی تدبیری بیاندیشیم موضوع سن کشاورزان شاید در رده های آخر باشد و در اولویت نیست. ...