مرکز جامع سلول های بنیادی در سلطانیه گردشگری سلامت را در زنجان به ارمغان خواهد آورد

سلطانیه علاوه بر ظرفیت طبیعی و تاریخی اش، با پروژه بزرگترین انستیتو و مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی کشور، گردشگری سلامت را هم به ارمغان خواهد آورد. ...