تاسیسات آب وفاضلاب استان کشش جمعیت ساکن در پروژهای جهش تولید مسکن را ندارد/ مصرف آب در شهرماهنشان۳ برابر سرانه مصرف آب در استان است

در پروژه های مسکن حتی اگر ازمشکل تامین آب هم بگذریم به خصوص در غرب زنجان زیر ساخت های ما پاسخگوی آن جمعیت نخواهد بود و نیاز یه ایجاد زیر ساخت های جدید است. تاسیسات آبی باید کشش جمعیت ساکن در آنجا را داشته باشد. طبق برآوردهای ما در کل استان بیش از۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب در پروژهای مسکن نیاز هست . ...