شهرک «گلشهر کاظمیه زنجان» با کمبود شدید فضای آموزشی مواجه است

گلشهر کاظمیه زنجان بزرگترین شهرک شمالغرب کشور محسوب می شود و نیاز آموزشی آن به ۴۰۰ کلاس درس است که اکنون فقط ۱۰۰ کلاس آن فراهم است. ...