تامین منابع مالی پروژه کمربندی شمالی شهر زنجان ازمحل ارزش افزوده زمین‌های کناراین کمربندی

با اجرای پروژه «کمربندی شمالی شهر زنجان» مشکل ترافیکی شهر زنجان حل خواهد شد ومنابع مالی پروژه هم از محل ارزش افزوده زمین‌هایی که در کنار این کمربندی ساخته می‌شود،تامین خواهد شد. ...