جوانان بسیجی روز به روز برای حفظ انقلاب اسلامی مشتاق تر می شوند/درکنار جوانان ملت های مظلوم ایستاده ایم

پیام ملّت-رئیس مجمع علوی بسیج دانش آموزی گفت:جوانان بسیجی روزبه روز برای حفظ دین وانقلاب مشتاق ترمیشوند وازفعالیت های انقلابی وجهادی خود دست نخواهند کشید.آمریکا واسرائیل به فکر رهایی خود از زوال ونابودی باشند. ...