از فرار نمایشی محمدرضا تا کودتای ۲۸ مرداد

پیام ملّت- صدورحکم عزل مصدق و فراربه شمال کشورازترس تبعات این تصمیم و بعد فراربه عراق وایتالیا درمرداد ۱۳۳۲ زمینه‌ای بود برای آماده کردن بسترهای کودتایی انگلیسی-آمریکایی که امروز ۲۸ مرداد وارد ششمین دهه خفت‌بار آن شدیم. ...