آمار دقیقی ازکودکان کار در کشور نداریم/بخش قابل توجهی از کودکان کار و خیابانی کشور افغانی هستند

آمار دقیقی از کودکان کار نداریم به دلیل اینکه بعد از ورود طالبان به افغانستان، موجی از افرادی که تمام زندگی خود را در افغانستان رها کرده بودند وارد کشورمان شدند.بخش قابل توجهی از کودکان کار و خیابانی کشورمان را اتباع افغانستان، پاکستان و عراق تشکیل می‌دهند که بخش زیادی از آن‌ها افغانی هستند. ...