بهزیستی ۱۰ کودک کار زنجانی را توانمند کرد

پیام ملّت- مدیر کل بهزیستی استان زنجان از توانمند سازی ۱۰کودک کار در استان زنجان خبر داد وگفت: هدف از توانمند سازی کودکان کار کنترل و کاهش آسیب های ناشی از حضور آنها در خیابان است. ...