کودکان چه جایگاهی در طراحی‌ و برنامه ریزی‌های شهری دارند؟

پیام ملّت-کودکان بخش قابل توجهی ازساکنان یک شهررا تشکیل می‌دهند و نقش بسیارتاثیر گذاری در جامعه دارند چراکه این کودکان هستند که در آینده تصمیم گیرو سیاست گذار می‌شوند و شهر را مدیریت، طراحی و برنامه ریزی می‌کنند. ...