هشدارهای هواشناسی مد نظر کوهنوردان باشد/آرامش جسمانی و کاهش فشارهای روانی از فوائد کوهنوردی است

همواره هشدارهای هواشناسی باید مد نظر کوهنوردان باشد چرا که طبیعت همیشه قوی تر از انسان است و مبارزه غیرمنطقی با آن منجر به شکست است.کوهنوردی اثرات بسیار محسوسی بر کاهش استرس و فشارهای روانی دارد. ...