فعالیت ۷۳ واحد نانوایی درشهر زنجان به صورت دو شیفته

انتخاب ۷۳ واحد نانوایی برای ارائه نان به صورت دو شیفت کاری از روز سه شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ در سطح شهر زنجان آغاز شده است. ...