۲۸ داوطلب برای «شورای شهر زنجان» ثبت نام قطعی کردند / شهر «ارمغانخانه» داوطلب ندارد

فرماندار زنجان گفت : از ابتدای روز ۲۰ اسفند تا پایان وقت ثبت نام روز جمعه ۲۲ اسفند ۲۸ نامزد شورای شهر در شهرهای«زنجان ، نیک پی و ارمغانخانه» ثبت نام قطعی کرده اند. ...