۳۳ نامزد شورای شهر زنجان «رد صلاحیت» شده است

یک عضو هیات اجرایی گفت : بعد از استعلام از مراجع چهارگانه و در جریان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان شورای شهر زنجان ۳۳ نامزد رد صلاحیت شده اند. ...