شصت و دومین شماره «دوهفته نامه عصرملّت» منتشر شد

پیام ملّت - شصت و دومین شماره «دوهفته نامه عصرملّت» روز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۹ در ۸ صفحه منتشر و بر پیشخوان دکه روزنامه فروشی های استان های زنجان و قزوین قرار گرفت. ...