شصت و پنجمین شماره «دوهفته نامه عصرملّت» منتشر شد

شصت و پنجمین شماره «دوهفته نامه عصرملّت» روز پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹ در ۸ صفحه منتشر و بر پیشخوان دکه روزنامه فروشی های استان های زنجان و قزوین قرار گرفت. ...