شصت ونهمین شماره «دوهفته نامه عصرملّت» منتشر شد

شصت و نهمین شماره «دوهفته نامه عصرملّت» روز چهارشنبه ۸ اردیبهشت در ۸ صفحه منتشر و بر پیشخوان دکه روزنامه فروشی های استان های زنجان و قزوین قرار گرفت. ...