هفتادو ششمین شماره «دوهفته نامه عصرملّت» منتشر شد

هفتادو ششمین شماره «دوهفته نامه عصرملّت» روز دوشنبه ۳ آبان در ۸ صفحه منتشر و بر پیشخوان دکه روزنامه فروشی های استان های زنجان و قزوین قرار گرفت. ...