• تاریخ: ۱۴۰۲-۰۳-۰۳
  • شناسه خبر: 32634

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای/ سازمان جهاد کشورزی استان زنجان

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان درنظردارد مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقصه و به شرح جداول زیراز طریق برگزاری مناقصه یک مرحله ای با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نماید.

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان درنظردارد ،نسبت به خرید لوله های پلی اتیلن در مقادیر،اندازه و با فشار کارکردهای مختلف مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقصه و به شرح جداول زیر جهت بهره برداری در طرحهای انتقال آب در سطح شهرستانهای تابعه و از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نماید.


نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست