کاهش مصرف آب با کمک شرکتهای دانش بنیان عملی می شود/باید از استقرار صنایع پر آب طلب و پر آب بر دردشت های استان جلوگیری شود

یکی از راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود کمک گرفتن از شرکت های دانش بنیان در کشاورزی است که حرکت به سمت تولید بهینه و حتی مصرف بهینه منابع آبی را بدنبال خواهد داشت. ...