مشکل کم آبی فریاد مشترک همه شهرستانهای استان زنجان است

در همه سفرهایی که به شهرستانهای استان داریم فریاد العطش به گوش می رسد و کم ابی مکشل مشترک شهرستان های استان است. ...