آب آشامیدنی آب بر گل آلود است

پیام ملّت-رئیس شورای آب بر از گل آلود بودن آب آشامیدنی مصرفی مردم شهر آب بر خبر داد و گفت: نداشتن آب آشامیدنی مناسب از دغدغه ها و مطالبات جدی مردم این شهر شده است. ...