کانون یابی و کانون کوبی ملخ مراکشی شهرستان طارم در حال انجام است

پیام ملّت- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: مبارزه با آفت ملخ مراکشی در سطح شهرستان طارم در حال انجام است و در بیش از ۱۵ هزار هکتار از اراضی پایش صورت گرفته است. ...