آموزش بدون پرورش

وقتی آموزش های رسمی از طریق شبکه های مجازی شروع شد پرورش خود به خود مغفول ماند.ولی به این معنی نیست که حوزه پرورش کاملا تعطیل شد، این فعالیت ها پاسخگوی نیاز دانش آموزان نیست وآنچه که مدنظر است شکل نمی گیرد. ...