قسمت عمده افزایش قیمت اقلام از مبدا تولید ایجاد می‌شود نه در صنف ها

قسمت عمده ای از افزایش قیمت از مبدا تولید ایجاد می‌شود که گاها مردم تصور می‌کنند افزایش قیمت در صنف انجام شده و معترض به این امر هستند. ...