سازمان ها اجرای برنامه های قرآنی را به موسسات قرآنی بسپارند

پیام ملّت- مدیر‌عامل اتحادیه مؤسسات و تشکل های قرآنی-مردمی استان زنجان گفت: همین سازمان ها برنامه ها وطرح های قرآنی خود را دراختیارموسسات قرآنی بگذارند که آنها را اجرا کنند موسسات قرآنی فعال میشوند. ...