در برخی استانها با کمبود نیرو مواجه هستیم/ جابه‌جایی بین دستگاهی و بین استانی کارکنان دولت در برنامه سازمان اداری و استخدامی

در بعضی استان‌ها با کمبود نیرو و در بعضی دیگر با مازاد نیرو مواجه هستیم که این به نحوه جذب نیروها برمی‌گردد و جابه‌جایی بین دستگاهی و بین استانی نیروها در قانون بودجه سال جاری نیز پیش‌بینی شده است. ...