ارتباط با صنعت پیشکش، سهم دانشگاه های استان از تحلیل مسائل زنجان تقریبا هیچ است

کار رسانه های استان فقط انتشار اخبار انتصاب و اخراج و آمد و رفت این و آن نیست. بخشی از رسالت رسانه تزریق اندیشه و تبیین است که به همان دلیل غیبت اساتید دانشگاه از این مباحث، عملا تعطیل است و رسانه ها در انتشار اخبار عزل و نصب این و آن باهم رقابت می کنند نه تولید اندیشه . ...