توزیع نیروی انسانی در آموزش و پرورش،صحیح نبوده است

پیام ملت-استاندار زنجان با بیان اینکه وجود نیروی انسانی یک سرمایه عظیم در حوزه آموزش و پرورش به شمار می آید، افزود: توزیع نیروی انسانی در آموزش و پرورش طی مقاطع سه گانه گذشته و دوگانه امروزی، مناسب و صحیح نبوده که ضروری است در ساماندهی نیروی انسانی اهتمام ویژه ای داشته باشیم. اسدالله درویش ...